“వేటూరి” చేవ్రాలు.

“బండారు దానయ్య కవి” గారి నవకవితకు వ్యాఖ్యానిస్తూ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

పై వ్రాతలు ఈ కింద లింకులో చూడచ్చు:

http://www.bandarudanaiahkavi.com/?page_id=125

బండారు దానయ్య గారికి కృతజ్ఞతలతో “వేటూరి.ఇన్” సభ్యులు.

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.