“ఇంటర్వ్యూ ప్రీవ్యూ” కధ (వేటూరి)

తేది:03-02-1960 ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక లో ప్రచురించబడ్డ వేటూరి వారు వ్రాసిన “ఇంటర్వ్యూ ప్రీవ్యూ” కధ 

Interview Preview-1 Interview Preview-2 Interview Preview-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వేటూరి రవిప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.