ముఖారి – కధ (రచన-వేటూరి)

తేది: 28-08-1964 ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక లో ప్రచురించబడ్డ వేటూరి వారు వ్రాసిన “ముఖారి” కధ

 

Mukhari-1 Mukhari-2 Mukhari-3 Mukhari-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వేటూరి రవిప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.