‘విపర్యయాలు’ కధ – (వేటూరి)

వి.ఎస్.రామం పేరిట “వేటూరి” వారు వ్రాసిన “విపర్యయాలు” కధ ఆంధ్ర వారపత్రిక 30-09-1959 సంచికలో ప్రచురణ

 

Viparyayalu-1 Viparyayalu-2 Viparyayalu-3 Viparyayalu-4 Viparyayalu-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వేటూరి రవిప్రకాష్ గారికీ,ఆంధ్ర వారపత్రిక వారికీ కృతజ్ఞతలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.