మనకొద్దీ ఉగాది (వేటూరి)

వికృతి నామ సంవత్సరం సందర్భంగా వేటూరి వ్రాసిన కవిత:

Ugadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నల్ల కోకిలా

నువ్వు తెల్లబోకు ఇటకు చేరి

ఎవరూ వినరిక్కడ

నీ తెలుగు పాట కచేరీ

గండు తుమ్మెదా

నువ్వు కదలిరాకు మా తోటకి

సాక్షివి కాలేవు నీవు పూల ఆత్మహత్యకి

ఆరు రుచులు దొరకవులే

అడగకు ఉగాది పచ్చడి

వేప చేదు తగిలి విరిగే

తేనె ద్రాక్ష మామిడి

పేరును నిలబెట్టుకుంది

పోతూ పోతూ “విరోధి”

“వికృతి” ఏంచేస్తుందో

మనకొద్దీ ఉగాది

———————————————

వేటూరి రవి ప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలతో వేటూరి.ఇన్

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.