“పప్పణ్ణం ఎప్పుడు?” (వేటూరి)

 

 

వేటూరి వారు తొలినాళ్ళల్లో (1960 లో) వ్రాసిన మల్లాది వారిచే మెచ్చబడిన కధ “పప్పణ్ణం ఎప్పుడు?”

 

Pappannam eppudu -1Pappannam eppudu -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వేటూరి రవిప్రకాష్ గారికి కృతజ్ఞతలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.