సద్గురు స్తోత్రం (వేటూరి)

golden-throne-sai-baba

 

 

శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా వారిమీద వేటూరి వారు వ్రాసిన “సద్గురు స్తోత్రం” ఇక్కడ ఉంచుతున్నా మీకోసం

రచన: వేటూరి
గానం: బాలూ బృందం

 

 


 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.