దైవపదం – దివ్యపదం

“బొంబాయి” చిత్రంలోని “అరబిక్ కడలందం” పాటలో లైను ఇది:

అందం దాని మతం అంతే లేని విధం, అయ్యో దివ్యపదమో!

తమిళ పాటలో “దైవపదం” అని ఉంటుంది. మరి వేటూరి దానిని “దివ్యపదం” అని ఎందుకు మార్చాడు? అది సంస్కృతపదమే, లిప్-సింక్ కోసం అలాగే వదిలెయ్యొచ్చు కదా! “ఎందుకంటే వేటూరి భక్తుడు కనుక!” అన్నాడు సోదరుడు సందీప్. “దివ్య, దైవ రెండూ పదాలకీ మూలం ఒకటే అయినా, “దివ్యము” అంటే స్వర్గానికి సంబంధించినదని వ్యవహారార్థం. ప్రియురాలితో సరససల్లాపాలు ఎంత తియ్యగా ఉన్నా ఆ అనుభవం “దేవుని సన్నిధి” (దైవపదం) లా ఉందని భక్తుడు ఎవడూ అనడు! అది “స్వర్గంలా” ఉందని (దివ్యపదం) అనొచ్చు కావాలంటే. అందుకే దివ్యపదం అన్నాడు వేటూరి, దైవపదం అనకుండా!”

దటీజ్ వేటూరి!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.