వసంతాల ఈ వేళలో…

వసంతాల ఈ వేళలో గులాబీ గుబాళింపులు
సరాగాల ఈ సంధ్యలో పరాగాల కవ్వింపులు
ఇవేనాటి క్రీనీడలో తుషారాల నీరెండలు
కూహుమన్న నా గొంతులో ధ్వనించాయిలే ప్రేమలు

Veturi’s lyric in the movie “Ashokgadi Love Story”

What a beautiful use of Telugu language! Sad that the current Telugu movie trends no longer allow these kind of lyrics. We have many capable lyricists but who will dare to write like this?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.