“తెలుగు సినీ పాటలీపుత్ర రారాజు” (జయంతి చక్రవర్తి )

జయంతి చక్రవర్తి గారి పుస్తకం “వేటూరి నవరస గీతాలు” వేటూరి సుందరరామమూర్తి గేయరచయితగా ఒక హిమాలయం..ఆయన ముఫైఆరేళ్ల సినీ జీవితంలో రాసిన వేలాది పాటలు ఒక పరిశోధనాంశం. ఆ పాటల్ని ఎన్నివిధాల విభజించాలో..తరచి

Read more

గురూజీ మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుద్దాం (మనకు తెలియని వేటూరి)

గురూజీ… మళ్లీ ఎప్పుడు కలుద్దాం’ పేరుతో వేటూరి జ్ఞాపకాలను నమోదు చేయడానికి అంబట్ల రవి చేసిన ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. వేటూరి సుందరరామ్మూ ర్తి తెలుగువారందరికీ సుపరిచితమే. అయితే కొందరు మహానుభావుల జీవితంలో కొన్ని

Read more