మౌనమేలనోయి ఈ మరపు రాని రేయి …

మౌనమేలనోయి ఈ మరపు రాని రేయి మౌనమేలనోయి ఈ మరపు రాని రేయి ఎదలో వెన్నెల వెలిగే కన్నుల ఎదలో వెన్నెల వెలిగే కన్నుల,తారాడే హాయి లో… ఇంత మౌనమేలనోయి ఈ మరపు

Read more