కాపీరైట్స్

ఈ బ్లాగ్/సైట్ వేటూరి అభిమానులు ఆయన అభిమానులకోసం స్వఛ్చందంగా నడుపుతున్నదనీ,ఇందులో ఏ విధమయిన వ్యాపారాత్మక ఆలోచనలూ,అవసరాలూ లేవని తెలియచెస్తున్నాము.

ఈ సైట్ లోని విషయాలపై ఎవరికన్నా అభ్యంతారాలు ఉంటే తెలియచేస్తే నిర్హేతుకంగా తొలగించగలము.

One thought on “కాపీరైట్స్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.