వేటూరి – కిరణ్‌ప్రభ (కౌముది పత్రిక) గారి టాక్‌షో

వేటూరి సుందరరామమూర్తి గారి జీవిత విశేషాల గురించి కిరణ్‌ప్రభ (కౌముది పత్రిక) గారి టాక్‌షో     కిరణ్‌ప్రభ గారికి కృతజ్ఞతలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

Read more

“కొమ్మకొమ్మకో సన్నాయి,కోటిరాగాలు ఉన్నాయి”

వేటూరి జయంతి(29-01-2014)సందర్భంగా “వేటూరి” గారి గురించి ఈటీవీ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఈటీవీ వారికి కృతజ్ఞతలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

Read more